Công Ty
CVN ( HNX )
8 ()
  -  Công ty Cổ phần VINAM
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  493.000 -76.000 102.000
      Thư giá  9,178.963 6,728.288 6,804.206
      Cổ tức /cp       
      Tỷ suất cổ tức       
      Doanh Thu/CP   10,519.586 3,465.935  
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  - - -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  373.60% - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  - - -
      Tăng trưởng tổng tài sản  93.42% 174.49% -16.41%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  114.13% 143.90% -6.99%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  5.48% 8.45% -
      Lợi nhuận trước thuế biên  4.69% -2.19% -
      Lợi nhuận ròng biên  4.69% -2.19% -
      EBITDA  16.470 21.247 18.099
      ROA  4.21% -0.58% 1.33%
      ROE  7.91% -1.12% 1.49%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.933 0.709 5.903
      Thanh toán nhanh  1.365 0.656 0.759
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản       
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  32.91% 51.34%  
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu       
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  2.372 1.079  
      Vòng quay phải trả  12.067 2.472  
      Vòng quay tồn kho  75.743 - -
      Chu kỳ tiền mặt  128.426 - -
      Vòng quay tổng tài sản  0.899 0.264  
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  - -  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm