Công Ty
CX8 ( HNX )
9 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  405.296
      Thư giá  12,675.164
      Cổ tức /cp  -
      Tỷ suất cổ tức  3.75%
      Doanh Thu/CP   64,826.003
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -16.00%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -3.47%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -16.00%
      Tăng trưởng tổng tài sản  35.79%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -1.86%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  2.94%
      Lợi nhuận trước thuế biên  0.80%
      Lợi nhuận ròng biên  0.63%
      EBITDA  13.751
      ROA  0.66%
      ROE  3.19%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.149
      Thanh toán nhanh  0.472
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.70%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  2.10%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  3.90%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  3.197
      Vòng quay phải trả  278.150
      Vòng quay tồn kho  7.393
      Chu kỳ tiền mặt  162.220
      Vòng quay tổng tài sản  1.061
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  80.089
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015