Công Ty
DRH ( HSX )
3 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  1,125.000 1,684.000 779.000
      Thư giá  11,636.149 12,693.147 11,946.465
      Cổ tức /cp      1,500.000
      Tỷ suất cổ tức      7.43%
      Doanh Thu/CP   2,204.661 2,596.498 10,054.907
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -1.35% 381.18% 27.46%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  292.58% -54.04% 101.62%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -1.35% 381.18% 27.46%
      Tăng trưởng tổng tài sản  29.91% 154.79% 8.82%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  4.74% 202.29% -5.03%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  51.23% 15.90% 19.89%
      Lợi nhuận trước thuế biên  60.44% 76.22% 11.03%
      Lợi nhuận ròng biên  52.89% 64.85% 7.75%
      EBITDA  1,932.291 14.359 11.579
      ROA  7.16% 11.90% 4.57%
      ROE  10.12% 16.39% 6.79%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  2.094 0.935 0.396
      Thanh toán nhanh  0.148 0.603 0.250
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  3.63%    
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  13.43% 20.80% 13.24%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  5.75%    
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  1.983 1.578 15.857
      Vòng quay phải trả  53.506 13.713 22.065
      Vòng quay tồn kho  0.166 - -
      Chu kỳ tiền mặt  2,380.869 - -
      Vòng quay tổng tài sản  0.135 0.184 0.590
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  60.741 1.156 2.231
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm