Công Ty
CMV ( HSX )
18 ()
  -  Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,628.000
      Thư giá  13,754.993
      Cổ tức /cp  1,500.000
      Tỷ suất cổ tức  6.67%
      Doanh Thu/CP   354,093.688
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -11.67%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  9.58%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -11.67%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -3.20%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -21.25%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  3.05%
      Lợi nhuận trước thuế biên  0.71%
      Lợi nhuận ròng biên  0.52%
      EBITDA  -
      ROA  3.29%
      ROE  11.87%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.138
      Thanh toán nhanh  0.404
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  34.22%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  36.885
      Vòng quay phải trả  22.985
      Vòng quay tồn kho  11.522
      Chu kỳ tiền mặt  25.693
      Vòng quay tổng tài sản  6.295
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  44.111
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015