Công Ty
CTD ( HSX )
48 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  20,436.000
      Thư giá  95,468.776
      Cổ tức /cp  -
      Tỷ suất cổ tức  2.24%
      Doanh Thu/CP   353,441.273
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  16.21%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  12.05%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  16.21%
      Tăng trưởng tổng tài sản  35.23%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  17.21%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  7.43%
      Lợi nhuận trước thuế biên  7.59%
      Lợi nhuận ròng biên  6.09%
      EBITDA  10.231
      ROA  11.97%
      ROE  23.19%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.673
      Thanh toán nhanh  1.364
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  6.040
      Vòng quay phải trả  6.558
      Vòng quay tồn kho  16.141
      Chu kỳ tiền mặt  27.386
      Vòng quay tổng tài sản  1.966
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  36.393
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015