Công Ty
HCM ( HSX )
13 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  4,281.992 2,395.000 1,598.000
      Thư giá  21,541.663 18,810.983 17,923.040
      Cổ tức /cp  2,100.000 1,700.000 1,430.000
      Tỷ suất cổ tức  3.61% 6.46% 4.64%
      Doanh Thu/CP  9,904.937 6,156.551 4,355.587
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  81.94% 42.76% -43.29%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  81.94% 42.76% -43.29%
      Tăng trưởng tổng tài sản  84.71% 16.54% -23.74%
      Tăng trưởng vốn CSH  - - -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  - - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  54.04% 49.22% 49.00%
      Lợi nhuận ròng biên  43.23% 38.90% 38.50%
      EBITDA  10.737 7.340 13.777
      ROA   10.76% 9.06% 5.95%
      ROE  21.38% 13.04% 8.77%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện hành  - - -
      Thanh toán nhanh  - - -
      Nợ dài hạn / Tổng tài sản       
      Tổng nợ / Tổng tài sản  49.09% 27.65% 21.08%
      Tổng tài sản / Vốn chủ sỡ hữu  2.39% 1.51% 1.36%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  - - -
      Vòng quay phải trả  - - -
      Chu kỳ tiền mặt  - - -
      Vòng quay Tổng tài sản  0.249 0.233 0.154
      Vòng quay Tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay Tài sản cố định  - - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm