Công Ty
SSI ( HSX )
13 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,698.000 1,658.000
      Thư giá  14,440.795 13,845.155
      Cổ tức /cp  1,000.000 1,000.000
      Tỷ suất cổ tức  5.31% 4.50%
      Doanh Thu/CP  3,811.067 3,220.596
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  4.21% 12.99%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  4.21% 12.99%
      Tăng trưởng tổng tài sản  8.84% 36.33%
      Tăng trưởng vốn CSH  - -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  57.72% 69.37%
      Lợi nhuận ròng biên  47.90% 55.40%
      EBITDA  7.134 9.650
      ROA   6.91% 7.99%
      ROE  11.89% 12.68%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện hành  - -
      Thanh toán nhanh  - -
      Nợ dài hạn / Tổng tài sản  4.35% 5.66%
      Tổng nợ / Tổng tài sản  40.78% 37.86%
      Tổng tài sản / Vốn chủ sỡ hữu  1.85% 1.81%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - -
      Vòng quay phải trả  - -
      Chu kỳ tiền mặt  - -
      Vòng quay Tổng tài sản  0.144 0.144
      Vòng quay Tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay Tài sản cố định  - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm