Công Ty
FTS ( HSX )
10 ()
  -  Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán FPT
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,639.472 1,474.546
      Thư giá  - 14,423.811
      Cổ tức /cp  - 454.546
      Tỷ suất cổ tức  3.88% -
      Doanh Thu/CP   - 2,772.262
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  22.27% 11.24%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  22.27% 11.24%
      Tăng trưởng tổng tài sản  - 4.95%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  - 5.26%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  - 65.63%
      Lợi nhuận ròng biên  - 53.20%
      EBITDA  6.331 -
      ROA  - 10.05%
      ROE  - 10.57%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  - -
      Thanh toán nhanh  - -
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  -  
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  - 2.01%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  -  
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - -
      Vòng quay phải trả  - -
      Vòng quay tồn kho  - -
      Chu kỳ tiền mặt  - -
      Vòng quay tổng tài sản  - 0.189
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  - 2.795
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm