Công Ty
CEO ( HNX )
6 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,260.501
      Thư giá  11,966.489
      Cổ tức /cp  988.287
      Tỷ suất cổ tức  9.50%
      Doanh Thu/CP   14,449.462
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  13.17%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  45.01%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  13.17%
      Tăng trưởng tổng tài sản  47.40%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  30.44%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  39.51%
      Lợi nhuận trước thuế biên  22.19%
      Lợi nhuận ròng biên  9.69%
      EBITDA  2.353
      ROA  3.75%
      ROE  10.20%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.510
      Thanh toán nhanh  0.775
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  15.69%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  25.32%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  48.01%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  1.856
      Vòng quay phải trả  10.316
      Vòng quay tồn kho  1.188
      Chu kỳ tiền mặt  468.518
      Vòng quay tổng tài sản  0.386
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  1.259
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015