Công Ty
LBM ( HSX )
25 ()
  -  Công ty Cổ phần khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
Mã CK       
Từ năm  
Đơn vị tính: Triệu đồng
  2017 2016 2015 2014
  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - - - -
  Các khoản giảm trừ - - - -
  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 542,471 327,273 296,218 206,726
  Giá vốn hàng bán 427,390 219,938 216,112 162,577
  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 115,081 107,335 80,106 44,150
  Doanh thu hoạt động tài chính - -1,138 -906 -1,243
  Chi phí tài chính - 200 64 46
   Trong đó: Chi phí lãi vay - 179 31 -
  Chi phí bán hàng 15,039 12,731 10,467 9,314
  Chi phí quản lý doanh nghiệp 39,968 31,756 29,121 20,740
  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 60,710 63,787 41,359 15,293
  Thu nhập khác - - - -
  Chi phí khác - - - -
  Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) - - - 413
  Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh - - - -
  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50) 60,661 63,945 41,769 14,880
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 12,075 13,047 8,865 3,486
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại -27 -99 187 -62
  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70= 60-61) 48,614 50,996 32,717 11,456
   Lợi ích của cổ đông thiểu số 3,150 6,075 2,658 1,201
   Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 45,464 44,922 30,059 10,255
  Cổ tức cổ phần ưu đãi 5,499 5,507 3,679 1,257
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015