Công Ty
C32 ( HSX )
20 ()
  -  Công ty Cổ phần CIC39
Mã CK       
Từ năm  
Đơn vị tính: Triệu đồng
  2018 2017 2016 2015
  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - - - -
  Các khoản giảm trừ - - - -
  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 722,333 559,746 520,269 557,407
  Giá vốn hàng bán 552,524 418,738 382,480 413,001
  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 169,810 141,008 137,789 144,406
  Doanh thu hoạt động tài chính - - -10,458 -4,988
  Chi phí tài chính - - 2,430 326
   Trong đó: Chi phí lãi vay - - 2,414 326
  Chi phí bán hàng 23,828 15,346 16,257 8,905
  Chi phí quản lý doanh nghiệp 20,254 17,228 16,670 15,427
  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 129,432 113,654 112,890 124,736
  Thu nhập khác - - - -
  Chi phí khác - - - -
  Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) - - - -
  Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh - - - -
  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50) 130,506 114,675 116,539 127,460
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 25,378 23,022 23,213 29,283
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - - - -3,111
  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70= 60-61) - - - -
   Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
   Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 105,128 91,653 93,327 101,287
  Cổ tức cổ phần ưu đãi 6,763 8,333 8,410
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015