Công Ty
C32 ( HSX )
20 ()
  -  Công ty Cổ phần CIC39
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 44,027 92,209 79,950
     Lợi nhuận trước thuế: - - -
    Khấu hao tài sản cố định - - -
    Các khoản dự phòng - - -
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - - -
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định - - -
    Chi phí lãi vay - - -
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - - -
    Tăng, giảm các khoản phải thu - - -
    Tăng, giảm hàng tồn kho - - -
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - - -
    Tăng, giảm chi phí trả trước - - -
    Tiền lãi vay đã trả -6,515 -2,414 -326
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -23,577 -29,089 -22,949
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh -60,326 -60,086 -55,740
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -118,803 -111,018 -36,855
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -65,714 -81,063 -14,507
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - - -
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -13,953 -39,663 -87,834
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 40,401 2,777 61,624
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -98,840 - -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7,429 - -
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 11,872 6,931 3,862
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 99,227 23,647 -31,097
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 4,430 - -
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 288,820 448,160 40,011
     Tiền chi trả nợ gốc vay -164,785 -397,634 -44,229
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -29,238 -26,879 -26,879
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 24,451 4,838 11,998
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 26,697 21,859 9,861
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - - -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 38,972 51,148 26,697 21,859
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015