Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 24.95
ACE 26.70 -0.37%
ACS 12.00 +1.69%
AMS 8.90 0.00%
ASD 1.00 0.00%
B82 2.50 +4.17%
BCC 8.30 0.00%
BCE 5.78 -0.17%
BDT 10.00 0.00%
BHC 2.80 0.00%
BHV 4.90 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 76.20 -1.04%
BT6 4.90 0.00%
BTC 58.80 0.00%
BTD 18.00 -2.70%
BTS 5.50 0.00%
BXH 23.30 0.00%
C32 31.70 -1.40%
C36 13.70 0.00%
C47 18.05 +6.80%
C69 7.80 +5.41%
C71 9.00 -16.67%
C92 6.60 +1.54%
CC1 17.50 +3.55%
CC4 4.90 0.00%
CCH 10.00 0.00%
CCI 15.40 -0.65%
CCM 40.10 +9.56%
CCV 8.00 0.00%
CDC 16.30 -1.21%
CDR 12.30 0.00%
CE1 14.00 0.00%
CEE 24.10 -2.03%
CEG 14.30 0.00%
CEO 10.40 0.00%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 16.50 0.00%
CID 3.40 -15.00%
CIG 2.30 0.00%
CII 35.20 +0.28%
CIP 11.60 0.00%
CLH 14.30 +2.14%
CMS 4.80 -2.04%
CNN 11.10 0.00%
CNT 1.70 0.00%
CQT 2.80 0.00%
CSC 32.00 +0.31%
CT3 9.30 0.00%
CT6 6.00 0.00%
CTD 212.40 +0.71%
CTI 27.40 -1.79%
CTN 0.80 0.00%
CTX 21.00 0.00%
CVT 51.60 -2.27%
CX8 9.80 0.00%
CYC 1.90 -13.64%
D2D 54.90 +3.78%
DAC 12.80 0.00%
DAG 11.15 -1.33%
DC1 13.50 0.00%
DC2 10.70 0.00%
DC4 10.90 -0.91%
DCF 8.90 +7.23%
DCT 1.50 0.00%
DGT 20.00 +1.52%
DHA 34.15 +0.15%
DID 4.90 0.00%
DIG 16.40 +0.61%
DIH 11.90 -0.83%
DL1 25.80 -0.39%
DND 15.60 +13.04%
DNP 23.60 0.00%
DOC 10.40 0.00%
DPG 55.10 -0.36%
DPS 2.70 +3.85%
DSG 10.00 0.00%
DTV 18.00 0.00%
DXV 4.70 -2.08%
G36 9.30 0.00%
GKM 14.80 0.00%
GMX 26.00 0.00%
GND 21.00 0.00%
GTH 4.70 +14.63%
GTN 17.85 0.00%
H11 5.80 0.00%
HAM 17.00 0.00%
HAN 10.70 0.00%
HAS 8.02 -4.98%
HBC 63.60 0.00%
HC3 24.70 0.00%
HCC 24.50 -5.04%
HCI 5.00 0.00%
HEC 17.80 0.00%
HEJ 12.10 0.00%
HHG 7.40 0.00%
HID 4.33 +0.70%
HLG 9.69 -0.10%
HLY 18.00 0.00%
HMS 31.60 +8.97%
HOM 4.20 0.00%
HPM 19.90 0.00%
HT1 14.70 +0.34%
HTC 31.00 0.00%
HU1 9.40
HU3 9.95 0.00%
HU4 3.80 0.00%
HVX 4.60 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 46.00 0.00%
ICG 6.90 0.00%
ICI 5.70 +11.76%
ICN 28.00 0.00%
IDV 41.20 -0.72%
IJC 11.90 0.00%
ITQ 3.20 0.00%
KDM 3.60 0.00%
KSB 46.30 -1.28%
KTT 4.50 0.00%
L10 13.60 -1.45%
L12 7.00 0.00%
L14 85.00 0.00%
L18 10.00 +9.89%
L45 2.20 -12.00%
LAI 12.10 0.00%
LBM 40.85 -0.37%
LCC 3.10 0.00%
LCG 10.90 +0.46%
LCS 2.60 0.00%
LHC 63.50 -0.31%
LIC 6.50 0.00%
LIG 5.00 +2.04%
LM8 23.50 0.00%
LMI 10.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.40 -4.00%
MBG 2.90 -3.33%
MCC 14.00 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.90 0.00%
MCT 16.60 0.00%
MDG 13.70 0.00%
MEC 2.70 +3.85%
MST 13.90 -0.71%
MTS 16.30 0.00%
MVC 10.80 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 5.67 +6.98%
NDX 12.00 +0.84%
NHA 13.90 +2.21%
NHC 36.20 +9.70%
NKG 35.45 +0.14%
NMK 12.50 0.00%
NNC 56.30 +0.54%
NTB 0.80 0.00%
NTP 71.30 -0.70%
PCM 6.50 0.00%
PEC 10.00 0.00%
PHC 12.40 -1.59%
PNT 8.40 -2.33%
PPG 1.50 0.00%
PTC 6.06 -6.77%
PTD 17.60 0.00%
PTE 3.10 0.00%
PTO 13.50 0.00%
PVA 0.60 0.00%
PVV 1.80 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.40 +2.13%
PXL 2.40 +4.35%
PXM 0.50 0.00%
PXS 7.78 0.00%
PXT 3.99 -0.25%
QNC 4.20 0.00%
RCC 16.00 0.00%
RCD 30.00 +2.39%
REE 35.10 +1.59%
ROS 115.50 +0.52%
S12 1.10 +10.00%
S27 4.20 0.00%
S55 26.10 -0.38%
S74 9.00 +9.76%
S96 0.70 0.00%
S99 6.90 -1.43%
SAV 11.75 +3.07%
SBA 16.10 +1.90%
SC5 26.25 -2.05%
SCC 2.50 0.00%
SCI 9.10 0.00%
SCJ 2.00 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 6.70 +4.69%
SD3 3.80 +5.56%
SD4 11.70 0.00%
SD5 10.80 0.00%
SD6 9.00 0.00%
SD7 3.00 0.00%
SD8 0.60 0.00%
SD9 10.00 -1.96%
SDA 4.30 +2.38%
SDB 1.20 0.00%
SDC 13.50 0.00%
SDE 3.10 -6.06%
SDG 27.90 0.00%
SDJ 9.30 -14.68%
SDN 34.00 0.00%
SDP 3.80 -7.32%
SDT 9.20 0.00%
SDU 35.30 0.00%
SDX 5.20 0.00%
SDY 6.50 0.00%
SHI 8.33 -0.60%
SHP 22.00 0.00%
SIC 11.50 0.00%
SII 23.65 0.00%
SJC 14.40 -9.43%
SJE 27.00 0.00%
SJM 0.90 0.00%
SJS 33.40 +0.91%
STL 1.30 0.00%
STV 16.60 0.00%
SVN 2.60 +4.00%
TA9 16.40 0.00%
TBT 1.50 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCR 3.70 -1.33%
TEC 7.00 0.00%
THG 54.50 -2.68%
TKC 27.30 +2.63%
TLT 18.50 -1.60%
TMW 13.20 +3.12%
TNB 6.80 +11.48%
TNI 6.69 -1.76%
TNM 3.90 0.00%
TNY 8.00 0.00%
TRT 16.90 0.00%
TTB 9.70
TTC 18.40 0.00%
TTZ 3.20 +3.23%
TV1 18.90 +3.28%
TV2 126.50 -1.33%
TV3 31.10 0.00%
TV4 14.00 -0.71%
TVA 32.00 -4.76%
TVG 0.90 0.00%
TXM 9.90 -10.00%
UDC 3.89 +0.52%
UIC 37.00 -2.12%
USC 8.00 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 15.00 0.00%
V15 0.60 0.00%
V21 12.00 +9.09%
VC1 22.00 +2.33%
VC2 17.20 0.00%
VC3 20.40 +0.99%
VC5 1.00 0.00%
VC6 8.30 0.00%
VC7 19.00 +1.06%
VC9 14.90 -0.67%
VCC 12.70 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 22.70 +0.89%
VCS 203.50 -1.02%
VCT 4.00 0.00%
VE1 8.20 0.00%
VE2 11.40 0.00%
VE3 11.90 0.00%
VE9 5.30 -1.85%
VES 1.10 0.00%
VGC 24.10 -1.23%
VGV 7.80 +5.41%
VHL 49.00 0.00%
VIT 21.00 -1.41%
VLB 31.50 -14.63%
VNE 8.78 -3.52%
VTS 15.20 0.00%
VTV 17.40 0.00%
VXB 12.00 0.00%
X18 3.50 +2.94%
XMD 4.10 0.00%

DCF: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DCF từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM

VSD- 11/01/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DCF từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 3823 0276 Fax: 08 3822 5050 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 Mã chứng khoán: DCF Mã ISIN: VN000000DCF3 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn cũ: Đại chúng chưa niêm yết Sàn mới: UpCOM Ngày hiệu lực: 11/01/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm