Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 20.00
ACE 27.00 +3.45%
ACS 12.00 0.00%
AMS 7.10 +14.52%
ASD 0.70 0.00%
B82 2.50 +4.17%
BCC 7.20 +1.41%
BCE 5.60 0.00%
BDT 15.50 0.00%
BHC 2.40 -11.11%
BHV 4.30 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 84.20 +0.84%
BT6 5.50 0.00%
BTC 61.00 0.00%
BTD 16.50 +1.23%
BTS 4.90 +8.89%
BXH 15.50 0.00%
C32 38.10 +0.53%
C36 13.70 0.00%
C47 16.80 -1.75%
C69 6.40 +3.23%
C71 11.00 0.00%
C92 9.70 0.00%
CC1 19.50 0.00%
CC4 9.70 +14.12%
CCH 7.30 0.00%
CCI 15.80 0.00%
CCM 31.00 0.00%
CCV 30.10 0.00%
CDC 17.25 +0.88%
CDR 12.30 0.00%
CE1 14.00 0.00%
CEE 23.20 -0.43%
CEG 11.50 0.00%
CEO 10.50 0.00%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 9.40 0.00%
CID 2.50 0.00%
CIG 2.80 -6.98%
CII 37.50 +1.08%
CIP 10.00 0.00%
CLH 15.00 0.00%
CMS 4.60 0.00%
CNN 13.00 +1.56%
CNT 2.30 +15.00%
CQT 6.00 0.00%
CSC 27.50 -3.17%
CT3 7.00 -1.41%
CT6 6.00 0.00%
CTD 211.00 +0.48%
CTI 37.00 +1.09%
CTN 0.90 0.00%
CTR 25.20 +3.28%
CTX 28.70 +9.96%
CVT 52.90 -0.38%
CX8 9.90 0.00%
CYC 1.80 -5.26%
D2D 68.60 +2.39%
DAC 9.00 0.00%
DAG 9.46 +0.11%
DC1 13.80 -2.82%
DC2 6.80 0.00%
DC4 8.70 -8.42%
DCF 10.40 0.00%
DCT 1.10 -8.33%
DGT 10.50 0.00%
DHA 33.20 +0.30%
DID 5.00 0.00%
DIG 22.50 -0.66%
DIH 12.80 -1.54%
DL1 44.00 0.00%
DND 16.50 0.00%
DNP 24.50 +4.26%
DOC 10.00 0.00%
DPG 91.00 +1.11%
DPS 2.10 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 14.60 0.00%
DXV 4.98 +4.62%
G36 7.40 +1.37%
GKM 13.40 -0.74%
GMX 25.00 -7.41%
GND 22.50 0.00%
GTH 5.70 0.00%
GTN 15.05 +0.33%
H11 8.90 0.00%
HAM 18.50 0.00%
HAN 10.70 0.00%
HAS 9.70 +6.95%
HBC 46.80 +0.86%
HC3 25.00 +2.04%
HCC 17.10 -1.72%
HCI 4.90 0.00%
HEC 20.10 +0.50%
HEJ 11.50 0.00%
HHG 7.00 -2.78%
HID 4.01 -0.50%
HLG 11.50 0.00%
HLY 15.50 0.00%
HMS 31.80 -0.31%
HOM 4.40 +2.33%
HPM 19.20 +0.52%
HT1 17.20 +2.99%
HTC 25.60 0.00%
HU1 8.00
HU3 9.20 0.00%
HU4 5.60 0.00%
HVX 4.20 -5.62%
I10 0.80 0.00%
ICC 55.00 0.00%
ICG 6.60 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 25.00 0.00%
IDV 29.90 +3.82%
IJC 10.00 +2.04%
ITQ 3.30 -2.94%
KDM 3.10 -3.12%
KSB 43.30 -3.35%
KTT 4.70 0.00%
L10 16.00 +1.27%
L12 5.70 0.00%
L14 89.40 -0.22%
L18 8.80 -4.35%
L45 3.70 +12.12%
LAI 10.00 0.00%
LBM 32.55 -2.25%
LCC 3.10 0.00%
LCG 10.50 -1.41%
LCS 2.40 0.00%
LHC 55.20 -0.90%
LIC 8.00 0.00%
LIG 4.40 +2.33%
LM8 23.40 -2.09%
LMI 10.40 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 1.60 -5.88%
MBG 3.30 +6.45%
MCC 13.30 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.90 -5.00%
MCT 16.60 0.00%
MDG 13.05 0.00%
MEC 2.80 -6.67%
MST 3.70 -2.63%
MTS 16.30 0.00%
MVC 10.50 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 7.00 +1.45%
NDX 15.10 +2.03%
NHA 12.00 -0.83%
NHC 28.40 0.00%
NKG 41.00 0.00%
NMK 12.00 0.00%
NNC 52.20 -2.06%
NTB 0.60 0.00%
NTP 68.00 0.00%
PCC 18.20 0.00%
PCM 5.10 0.00%
PEC 6.00 0.00%
PHC 17.10 0.00%
PNT 8.60 +13.16%
PPG 1.00 0.00%
PTC 7.00 0.00%
PTD 16.50 0.00%
PTE 5.50 0.00%
PTO 13.80 +15.00%
PVA 0.60 0.00%
PVV 1.50 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.30 -0.43%
PXL 2.40 0.00%
PXM 0.30 0.00%
PXS 9.90 +1.85%
PXT 4.73 -2.47%
QLD 10.00 0.00%
QNC 3.40 0.00%
RCC 13.80 0.00%
RCD 31.90 -1.54%
REE 41.40 +0.98%
ROS 166.30 +0.91%
S12 1.00 -9.09%
S27 4.20 0.00%
S55 25.10 0.00%
S74 6.60 0.00%
S96 0.60 0.00%
S99 5.20 -1.89%
SAV 11.50 +4.55%
SBA 16.25 +0.31%
SC5 24.10 -1.23%
SCC 2.00 0.00%
SCI 9.00 0.00%
SCJ 2.70 0.00%
SD1 2.30 0.00%
SD2 5.60 -1.75%
SD3 3.30 -5.71%
SD4 12.80 +1.59%
SD5 9.90 -1.00%
SD6 7.80 0.00%
SD7 3.80 +2.70%
SD8 0.50 0.00%
SD9 8.90 0.00%
SDA 3.00 -3.23%
SDB 1.10 0.00%
SDC 14.70 0.00%
SDE 3.60 0.00%
SDG 20.00 0.00%
SDJ 8.50 -15.00%
SDN 35.00 +2.34%
SDP 2.70 -3.57%
SDT 8.20 0.00%
SDU 11.00 +10.00%
SDX 5.50 +5.77%
SDY 7.20 0.00%
SHI 7.25 -0.41%
SHP 22.50 0.00%
SIC 11.90 +1.71%
SII 17.00 -5.56%
SJC 13.50 0.00%
SJE 24.50 0.00%
SJM 1.00 +11.11%
SJS 29.00 +2.84%
STL 0.80 0.00%
STV 15.00 -0.66%
SVN 3.10 -6.06%
TA6 16.80 0.00%
TA9 14.80 -8.64%
TBT 0.50 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 10.00 0.00%
TCR 3.30 -1.79%
TEC 7.00 0.00%
THG 38.80 +0.26%
TKC 27.00 0.00%
TLD 14.30 +2.51%
TLT 15.00 -3.23%
TMW 15.00 0.00%
TNB 5.10 -12.07%
TNI 6.40 +0.47%
TNM 5.50 0.00%
TRT 10.00 0.00%
TTB 11.80
TTC 18.10 0.00%
TTL 10.00 -23.08%
TTZ 4.50 -4.26%
TV1 17.45 -1.97%
TV2 160.00 -1.23%
TV3 55.00 +10.00%
TV4 15.40 0.00%
TVA 15.50 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 10.00 +3.09%
UDC 4.00 -4.76%
UIC 32.85 +2.66%
USC 10.50 0.00%
V11 0.30 0.00%
V12 12.80 0.00%
V15 0.30 0.00%
V21 13.70 -2.14%
VC1 13.10 -2.96%
VC2 16.00 +5.26%
VC3 17.60 0.00%
VC5 1.30 0.00%
VC6 8.50 0.00%
VC7 18.00 +0.56%
VC9 13.90 -4.79%
VCC 12.90 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 23.30 +1.30%
VCS 233.20 +1.39%
VCT 3.00 0.00%
VE1 18.10 -3.21%
VE2 11.20 0.00%
VE3 11.50 0.00%
VE9 4.40 0.00%
VES 1.10 +10.00%
VGC 25.00 -0.40%
VGV 10.50 0.00%
VHL 48.50 0.00%
VIT 16.50 -1.20%
VLB 37.00 +3.93%
VNE 7.45 -1.32%
VTS 13.50
VTV 15.80
VVN 7.40 -14.94%
VXB 12.10
X18 2.60 0.00%
XMD 4.10 0.00%

DCF: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DCF từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM

VSD- 11/01/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DCF từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 3823 0276 Fax: 08 3822 5050 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 Mã chứng khoán: DCF Mã ISIN: VN000000DCF3 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn cũ: Đại chúng chưa niêm yết Sàn mới: UpCOM Ngày hiệu lực: 11/01/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm