Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 27.50 +0.36%
AMS 6.90 +11.29%
ASD 1.00 0.00%
B82 3.00 -9.09%
BCC 14.70 -0.68%
BCE 5.80 -2.52%
BHC 3.20 0.00%
BHV 8.60 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 98.30 -0.20%
BT6 5.10 -5.56%
BTC 44.00 0.00%
BTD 15.00 -11.76%
BTS 7.60 0.00%
BXH 14.60 0.00%
C32 44.90 +5.65%
C36 13.70 0.00%
C47 18.00 +3.45%
C69 7.00 +4.48%
C71 11.00 0.00%
C92 9.00 0.00%
CCI 16.00 +5.96%
CCM 22.30 -4.29%
CCV 8.00 0.00%
CDC 15.35 +1.99%
CE1 13.90 0.00%
CEE 26.40 +0.76%
CEG 14.50 0.00%
CEO 11.00 -2.65%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 13.00 0.00%
CID 17.50 0.00%
CIG 2.88 -3.68%
CII 37.55 -0.79%
CLH 14.50 0.00%
CMS 5.60 -1.75%
CNN 20.50 0.00%
CNT 1.70 0.00%
CQT 4.20 +13.51%
CSC 29.20 0.00%
CT3 8.70 0.00%
CT6 5.60 0.00%
CTD 215.20 +0.09%
CTI 29.60 -1.33%
CTN 0.80 0.00%
CTX 18.10 0.00%
CVT 45.80 +3.15%
CX8 9.70 -1.02%
CYC 1.80 0.00%
D26 10.50 0.00%
D2D 39.30 +0.77%
DAC 26.10 0.00%
DAG 13.55 0.00%
DC1 13.40 0.00%
DC2 7.60 -9.52%
DC4 9.60 +4.35%
DCF 6.20 -1.59%
DCT 1.20 0.00%
DGT 8.00 0.00%
DHA 34.60 +5.17%
DID 5.00 0.00%
DIG 14.10 -1.05%
DIH 10.90 0.00%
DL1 20.40 +5.15%
DND 11.70 0.00%
DNP 30.10 0.00%
DOC 10.00 0.00%
DPG 87.20 -0.80%
DPS 3.20 +6.67%
DTV 17.50 0.00%
DXV 4.49 0.00%
G36 10.50 0.00%
GMX 26.00 +1.96%
GND 22.80 +4.11%
GTH 8.50 0.00%
GTN 16.70 +0.60%
H11 6.60 0.00%
HAN 9.50 0.00%
HAS 9.28 -0.22%
HBC 64.50 0.00%
HCC 23.90 0.00%
HCI 10.90 0.00%
HEC 30.00 0.00%
HHG 9.10 +2.25%
HID 3.88 -1.02%
HLG 9.90 -1.00%
HLY 15.90 +9.66%
HMS 37.00 0.00%
HOM 5.50 0.00%
HPM 19.30 0.00%
HT1 23.30 +2.64%
HTC 29.50 -1.67%
HU3 9.09 0.00%
HU4 4.70 -14.55%
HVX 4.98 +3.75%
I10 0.80 0.00%
ICC 55.30 0.00%
ICG 7.00 0.00%
ICI 8.70 0.00%
ICN 24.00 +5.26%
IDV 48.90 0.00%
IJC 9.40 -1.05%
ITQ 3.20 0.00%
KDM 4.40 -8.33%
KSB 55.50 +6.94%
KTT 6.30 -3.08%
L10 15.00 0.00%
L12 6.00 0.00%
L14 67.50 +1.50%
L18 11.70 0.00%
L45 2.00 0.00%
LAI 17.70 0.00%
LBM 42.90 -1.61%
LCC 2.40 0.00%
LCG 9.45 +2.94%
LCS 3.10 +3.33%
LHC 64.90 0.00%
LIC 4.90 0.00%
LIG 6.40 -1.54%
LM8 23.80 -0.83%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.50 0.00%
MBG 4.00 -6.98%
MCC 13.80 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 2.30 -4.17%
MCT 16.60 0.00%
MDG 12.30 +2.50%
MEC 2.30 0.00%
MST 9.30 -1.06%
MTS 16.30 0.00%
MVC 11.00 0.00%
NAC 5.40 0.00%
NAV 7.50 +4.17%
NDX 10.50 -1.87%
NHA 11.70 +4.46%
NHC 28.10 0.00%
NKG 33.25 +2.94%
NMK 14.00 0.00%
NNC 83.00 +0.61%
NTB 1.00 0.00%
NTP 65.50 0.00%
PEC 10.30 0.00%
PHC 19.90 0.00%
PNT 7.20 -10.00%
PPG 1.80 +12.50%
PTC 5.80 -3.33%
PTD 20.00 0.00%
PTE 2.00 -13.04%
PTO 14.00 0.00%
PVA 0.60 0.00%
PVV 1.30 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.85 +6.74%
PXL 2.40 0.00%
PXM 0.40 0.00%
PXS 9.79 -1.01%
PXT 3.17 -3.94%
QNC 4.10 0.00%
RCC 15.10 0.00%
RCD 30.00 0.00%
REE 36.35 -0.82%
ROS 85.30 +0.35%
S12 0.70 +16.67%
S27 6.90 0.00%
S55 29.70 +2.41%
S74 6.80 -8.11%
S96 0.60 0.00%
S99 6.30 -1.56%
SAV 12.70 -0.78%
SBA 14.80 0.00%
SC5 28.50 -5.00%
SCC 3.20 0.00%
SCI 8.50 -4.49%
SCJ 2.30 0.00%
SD1 1.20 0.00%
SD2 6.80 -2.86%
SD3 5.00 0.00%
SD4 11.00 +0.92%
SD5 11.30 +0.89%
SD6 9.20 -1.08%
SD7 3.50 -5.41%
SD8 0.70 0.00%
SD9 7.80 +1.30%
SDA 2.70 0.00%
SDB 1.60 0.00%
SDC 15.50 0.00%
SDE 1.70 +6.25%
SDG 18.00 0.00%
SDH 2.90 0.00%
SDJ 12.00 +14.29%
SDN 33.00 0.00%
SDP 5.30 0.00%
SDT 9.00 +3.45%
SDU 20.00 0.00%
SDX 5.20 0.00%
SDY 10.00 0.00%
SHI 8.72 -1.25%
SHP 24.00 +6.67%
SIC 10.00 +9.89%
SII 24.70 0.00%
SJC 7.80 -3.70%
SJE 27.00 +7.14%
SJM 0.90 +12.50%
SJS 28.50 +1.06%
STL 1.20 0.00%
STV 23.40 +14.71%
SVN 3.00 +3.45%
TA9 18.90 +0.53%
TBT 7.70 0.00%
TBX 10.00 0.00%
TCR 3.90 -2.26%
TEC 7.00 0.00%
THG 49.50 +1.43%
TKC 25.00 0.00%
TLT 17.00 -1.16%
TMW 9.90 0.00%
TNB 6.70 +1.52%
TNI 9.62 +5.71%
TNM 3.10 0.00%
TNY 11.10 0.00%
TRT 16.90 0.00%
TTC 18.40 -0.54%
TTZ 4.10 -2.38%
TV1 21.70 +0.23%
TV2 168.00 -1.18%
TV3 28.00 -6.98%
TV4 16.20 +0.62%
TVA 22.00 0.00%
TVG 0.70 0.00%
TXM 10.00 -2.91%
UDC 3.69 0.00%
UIC 32.95 -0.15%
USC 10.60 0.00%
V11 1.00 0.00%
V12 11.00 0.00%
V15 0.40 0.00%
V21 7.90 0.00%
VC1 17.10 -10.00%
VC2 14.30 -3.38%
VC3 24.10 +3.43%
VC5 1.10 0.00%
VC6 8.00 0.00%
VC7 22.60 0.00%
VC9 9.10 -9.00%
VCC 12.10 +1.68%
VCE 12.20 0.00%
VCG 20.40 +3.55%
VCS 166.50 +0.91%
VCT 1.00 0.00%
VE1 7.60 -1.30%
VE2 13.90 0.00%
VE3 14.50 -0.68%
VE9 9.40 0.00%
VES 1.10 0.00%
VGC 19.60 -1.01%
VHL 76.00 +8.57%
VIT 29.40 -6.37%
VLB 38.30 0.00%
VNE 10.05 -1.47%
VTS 13.60 0.00%
VTV 21.90 -2.23%
VXB 14.80 +8.82%
X18 3.50 0.00%
XMD 4.10 0.00%

VE9: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

VSD- 11/01/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP đầu tư và xây dựng VNECO 9 Mã chứng khoán: VE9 Mã ISIN: VN000000VE94 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HNX Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm