Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 28.00 +2.19%
ACS 14.10 +2.17%
AMS 8.70 +1.16%
ASD 0.90 0.00%
B82 3.10 +6.90%
BCC 6.90 0.00%
BCE 5.90 +1.03%
BDT 12.00 -0.83%
BHC 2.80 0.00%
BHV 4.30 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 93.40 +4.59%
BT6 5.50 0.00%
BTC 61.00 0.00%
BTD 16.60 0.00%
BTS 5.20 -8.77%
BXH 18.00 -2.70%
C32 38.00 +4.11%
C36 13.70 0.00%
C47 13.40 -2.19%
C69 4.80 0.00%
C71 10.50 0.00%
C92 10.00 0.00%
CC1 12.90 0.00%
CC4 12.70 0.00%
CCH 7.30 0.00%
CCI 14.80 0.00%
CCM 25.20 +5.44%
CCV 30.10 0.00%
CDC 17.50 0.00%
CDR 12.30 0.00%
CE1 10.50 0.00%
CEE 19.50 -6.25%
CEG 11.50 0.00%
CEO 10.70 +1.90%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 9.00 0.00%
CID 2.20 0.00%
CIG 2.47 0.00%
CII 36.50 +0.27%
CIP 10.00 0.00%
CLH 14.10 0.00%
CMS 3.70 0.00%
CNN 12.80 0.00%
CNT 3.70 +12.12%
CQT 3.10 0.00%
CSC 25.70 -0.39%
CT3 7.00 0.00%
CT6 6.00 0.00%
CTD 181.00 +0.61%
CTI 34.85 +2.65%
CTN 0.80 0.00%
CTR 25.20 +1.20%
CTX 28.00 -2.10%
CVT 45.50 0.00%
CX8 9.90 0.00%
CYC 1.90 0.00%
D2D 69.00 -0.72%
DAC 9.00 0.00%
DAG 8.45 +0.60%
DC1 13.00 0.00%
DC2 6.80 0.00%
DC4 11.00 0.00%
DCF 11.30 0.00%
DCT 0.80 -11.11%
DGT 17.20 +14.67%
DHA 30.20 +1.68%
DID 5.00 0.00%
DIG 23.85 +1.71%
DIH 12.50 0.00%
DL1 45.80 +1.55%
DND 16.00 -5.88%
DNP 21.00 -4.55%
DOC 10.50 0.00%
DPG 49.10 +8.39%
DPS 1.90 +5.56%
DSG 10.00 0.00%
DTV 14.60 0.00%
DXV 4.27 -0.70%
G36 6.00 -14.29%
GKM 13.60 0.00%
GMX 26.40 0.00%
GND 26.80 +14.53%
GTH 6.20 +12.73%
GTN 10.95 -6.81%
H11 8.60 0.00%
HAM 18.00 +1.12%
HAN 12.00 +18.81%
HAS 9.79 +4.15%
HBC 39.30 +1.29%
HC3 32.90 +13.45%
HCC 17.40 +6.10%
HCI 4.90 0.00%
HEC 16.10 0.00%
HEJ 12.50 0.00%
HHG 6.30 -1.56%
HID 3.83 -0.78%
HLG 9.52 -0.83%
HLY 11.80 0.00%
HMS 34.00 +5.26%
HOM 4.30 +4.88%
HPM 16.90 0.00%
HT1 15.00 +2.74%
HTC 28.00 +3.70%
HU3 10.60 +1.92%
HU4 7.10 +14.52%
HVX 4.45 +4.71%
I10 0.80 0.00%
ICC 51.50 0.00%
ICG 6.10 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 25.00 -13.79%
IDV 30.00 0.00%
IJC 9.10 +0.89%
ITQ 2.80 0.00%
KDM 2.50 0.00%
KSB 39.00 +1.04%
KTT 5.90 0.00%
L10 17.40 +5.45%
L12 5.70 0.00%
L14 76.80 +0.39%
L18 8.40 +1.20%
L45 3.80 0.00%
LAI 11.00 0.00%
LBM 31.70 -0.31%
LCC 3.10 0.00%
LCG 10.60 +3.92%
LCS 5.40 +8.00%
LHC 57.50 +2.68%
LIC 7.70 0.00%
LIG 4.20 0.00%
LM8 24.00 +4.35%
LMI 10.30 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.50 -3.85%
MBG 2.60 0.00%
MCC 13.00 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 2.00 0.00%
MCT 16.60 0.00%
MDG 13.80 0.00%
MEC 3.40 0.00%
MST 2.60 -3.70%
MTS 16.30 0.00%
MVC 10.50 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 5.70 0.00%
NDX 14.20 -3.40%
NHA 10.90 +0.93%
NHC 34.00 0.00%
NKG 35.40 0.00%
NMK 12.40 +8.77%
NNC 51.70 +0.98%
NTB 0.60 -14.29%
NTP 69.90 +2.49%
PCC 18.00 0.00%
PCM 5.10 0.00%
PEC 7.90 +14.49%
PHC 17.10 0.00%
PNT 8.00 0.00%
PPG 0.90 0.00%
PTC 6.25 +4.17%
PTD 14.90 0.00%
PTE 7.30 +14.06%
PTO 13.80 0.00%
PVA 0.50 0.00%
PVV 1.20 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.40 0.00%
PXL 2.20 +4.76%
PXM 0.30 0.00%
PXS 7.69 +3.50%
PXT 4.17 +1.71%
QLD 10.00 0.00%
QNC 3.70 +5.71%
RCC 14.90 -0.67%
RCD 26.90 0.00%
REE 39.80 +1.92%
ROS 142.30 +0.28%
S12 1.00 +11.11%
S27 5.80 0.00%
S55 28.50 0.00%
S74 6.00 -4.76%
S96 0.70 +16.67%
S99 5.10 0.00%
SAV 10.00 +0.10%
SBA 16.20 0.00%
SC5 23.50 -2.08%
SCC 2.00 0.00%
SCI 9.00 0.00%
SCJ 3.80 +8.57%
SD1 2.60 0.00%
SD2 4.80 +2.13%
SD3 3.00 0.00%
SD4 10.70 0.00%
SD5 10.00 +2.04%
SD6 7.10 -1.39%
SD7 4.20 0.00%
SD8 0.50 0.00%
SD9 8.50 0.00%
SDA 3.00 0.00%
SDB 1.30 +8.33%
SDC 15.90 0.00%
SDE 3.60 0.00%
SDG 20.00 0.00%
SDJ 10.00 0.00%
SDN 35.00 0.00%
SDP 2.90 +3.57%
SDT 7.50 +4.17%
SDU 12.80 0.00%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.67 +0.91%
SHP 22.50 -4.86%
SIC 11.90 -1.65%
SII 20.00 0.00%
SJC 15.20 +4.83%
SJE 23.00 0.00%
SJG 9.30 +13.41%
SJM 0.80 0.00%
SJS 31.00 +1.81%
STL 0.70 -12.50%
STV 14.00 +1.45%
SVN 2.50 0.00%
TA6 7.80 -14.29%
TA9 14.60 +1.39%
TBT 1.00 +11.11%
TBX 9.00 0.00%
TCK 10.00 0.00%
TCR 2.91 0.00%
TEC 7.00 0.00%
THG 41.90 -0.24%
TKC 25.60 +0.39%
TLD 15.25 +1.67%
TLT 13.60 -2.16%
TMW 15.00 0.00%
TNB 6.00 +11.11%
TNI 6.10 -0.81%
TNM 3.60 0.00%
TRT 10.00 0.00%
TTC 23.50 0.00%
TTL 9.30 0.00%
TTZ 4.70 +2.17%
TV1 18.20 0.00%
TV2 192.50 +3.16%
TV3 25.50 0.00%
TV4 17.50 -2.23%
TVA 16.00 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 9.80 +4.26%
UDC 3.55 -4.57%
UIC 30.00 -1.64%
USC 7.80 0.00%
V11 0.50 0.00%
V12 12.10 0.00%
V15 0.40 0.00%
V21 16.00 +6.67%
VC1 12.60 0.00%
VC2 14.60 -0.68%
VC3 17.30 0.00%
VC5 1.20 -7.69%
VC6 8.30 0.00%
VC7 19.10 +9.77%
VC9 13.50 0.00%
VCC 11.50 +1.77%
VCE 8.00 0.00%
VCG 23.70 -0.42%
VCS 214.60 -0.19%
VCT 6.30 0.00%
VE1 16.80 +3.07%
VE2 11.40 0.00%
VE3 10.00 +4.17%
VE9 4.10 +5.13%
VES 0.90 +12.50%
VGC 24.50 +1.24%
VGV 10.40 0.00%
VHL 51.00 -3.77%
VIT 13.80 -1.43%
VLB 25.10 0.00%
VNE 6.65 +0.61%
VTS 15.00 0.00%
VTV 15.90 +0.63%
VVN 5.10 +13.33%
VXB 11.70 0.00%
X18 4.70 +14.63%
XMD 4.10 0.00%

VE9: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

VSD- 11/01/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP đầu tư và xây dựng VNECO 9 Mã chứng khoán: VE9 Mã ISIN: VN000000VE94 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HNX Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm