Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 27.00 +5.88%
ACS 14.10 +8.46%
AMS 8.00 +1.27%
ASD 1.00 0.00%
B82 2.30 0.00%
BCC 7.20 +2.86%
BCE 5.61 -0.71%
BDT 11.50 0.00%
BHC 2.50 +4.17%
BHV 4.90 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 91.30 -0.76%
BT6 5.20 0.00%
BTC 70.00 +19.05%
BTD 16.20 -2.41%
BTS 5.00 -7.41%
BXH 15.50 0.00%
C32 37.30 +2.05%
C36 13.70 0.00%
C47 14.20 -3.40%
C69 6.50 +1.56%
C71 11.50 0.00%
C92 7.10 0.00%
CC1 19.90 +10.56%
CC4 8.90 +14.10%
CCH 8.50 0.00%
CCI 15.50 0.00%
CCM 33.30 -1.77%
CCV 7.10 0.00%
CDC 17.00 +0.59%
CDR 12.30 0.00%
CE1 14.00 0.00%
CEE 26.15 -0.19%
CEG 11.50 0.00%
CEO 10.50 0.00%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 10.60 0.00%
CID 2.50 0.00%
CIG 2.11 +6.03%
CII 31.90 -0.93%
CIP 11.60 0.00%
CLH 14.50 0.00%
CMS 4.40 -2.22%
CNN 14.90 +9.56%
CNT 1.40 -12.50%
CQT 2.70 0.00%
CSC 31.80 0.00%
CT3 9.00 0.00%
CT6 6.00 0.00%
CTD 234.30 +0.13%
CTI 27.65 -0.18%
CTN 0.80 +14.29%
CTR 24.00 +0.84%
CTX 23.00 0.00%
CVT 52.60 +1.74%
CX8 9.00 0.00%
CYC 1.70 -15.00%
D2D 63.50 -5.08%
DAC 9.00 -3.23%
DAG 9.32 +1.30%
DC1 14.90 +1.36%
DC2 12.80 0.00%
DC4 8.30 -7.78%
DCF 9.20 +1.10%
DCT 1.80 0.00%
DGT 12.50 +14.68%
DHA 33.90 +1.35%
DID 5.20 0.00%
DIG 17.60 +2.03%
DIH 11.90 0.00%
DL1 40.00 -4.99%
DND 16.40 -0.61%
DNP 21.40 -1.38%
DOC 10.40 0.00%
DPG 59.00 +4.42%
DPS 2.20 +10.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 11.00 0.00%
DXV 4.70 +2.40%
G36 8.00 +1.27%
GKM 14.60 +0.69%
GMX 27.80 0.00%
GND 20.50 +1.99%
GTH 4.80 +6.67%
GTN 15.70 +1.95%
H11 5.60 +12.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 10.70 0.00%
HAS 8.25 -0.60%
HBC 49.50 +2.27%
HC3 24.00 -4.00%
HCC 19.70 0.00%
HCI 6.40 0.00%
HEC 15.80 0.00%
HEJ 11.50 0.00%
HHG 7.40 +5.71%
HID 4.31 -1.37%
HLG 10.20 +0.99%
HLY 15.50 0.00%
HMS 32.00 +0.31%
HOM 4.20 0.00%
HPM 20.10 -0.50%
HT1 14.65 +1.38%
HTC 28.00 0.00%
HU3 9.40 -5.91%
HU4 6.50 0.00%
HVX 4.50 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 53.10 0.00%
ICG 7.00 -1.41%
ICI 9.00 0.00%
ICN 24.50 0.00%
IDV 38.70 -0.26%
IJC 9.90 +5.43%
ITQ 3.00 +3.45%
KDM 2.80 +3.70%
KSB 41.90 -0.48%
KTT 4.90 +8.89%
L10 14.00 0.00%
L12 7.00 0.00%
L14 75.80 +2.02%
L18 11.00 0.00%
L45 2.40 0.00%
LAI 11.50 0.00%
LBM 32.00 -0.62%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.90 +2.06%
LCS 2.30 0.00%
LHC 56.50 -2.59%
LIC 9.70 0.00%
LIG 4.30 0.00%
LM8 20.00 -2.44%
LMI 10.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.00 0.00%
MBG 2.80 -3.45%
MCC 13.90 -0.71%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.90 +5.56%
MCT 16.60 0.00%
MDG 15.15 0.00%
MEC 2.90 0.00%
MST 13.70 +8.73%
MTS 16.30 0.00%
MVC 10.50 -1.87%
NAC 6.00 0.00%
NAV 5.48 +6.82%
NDX 12.20 +0.83%
NHA 11.60 0.00%
NHC 38.90 0.00%
NKG 37.65 +1.48%
NMK 12.80 0.00%
NNC 51.20 -0.19%
NTB 0.60 0.00%
NTP 82.50 -0.60%
PCC 22.00 0.00%
PCM 4.10 0.00%
PEC 9.90 +5.32%
PHC 14.10 -1.40%
PNT 7.30 +2.82%
PPG 1.30 -7.14%
PTC 5.98 +6.79%
PTD 15.00 0.00%
PTE 3.90 -2.50%
PTO 13.50 0.00%
PVA 0.60 +20.00%
PVV 1.50 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.40 +2.13%
PXL 2.60 +4.00%
PXM 0.40 0.00%
PXS 7.91 +6.89%
PXT 4.43 +6.75%
QNC 4.00 +5.26%
RCC 14.20 0.00%
RCD 39.90 +0.76%
REE 38.70 +6.91%
ROS 186.30 +0.54%
S12 0.90 0.00%
S27 4.20 0.00%
S55 26.00 +0.78%
S74 6.60 0.00%
S96 0.70 +16.67%
S99 5.20 -1.89%
SAV 10.40 -0.48%
SBA 15.90 0.00%
SC5 28.55 0.00%
SCC 1.50 0.00%
SCI 9.10 0.00%
SCJ 1.90 0.00%
SD1 2.30 0.00%
SD2 5.70 -1.72%
SD3 3.90 +14.71%
SD4 11.90 0.00%
SD5 10.50 0.00%
SD6 8.30 -1.19%
SD7 3.40 +3.03%
SD8 0.30 -25.00%
SD9 8.40 +1.20%
SDA 3.60 -10.00%
SDB 1.10 0.00%
SDC 13.50 0.00%
SDE 2.70 -10.00%
SDG 27.00 0.00%
SDJ 10.00 0.00%
SDN 34.00 0.00%
SDP 4.10 +2.50%
SDT 8.40 0.00%
SDU 15.00 0.00%
SDX 5.20 0.00%
SDY 6.00 0.00%
SHI 7.48 +1.49%
SHP 21.75 -0.23%
SIC 10.50 -2.78%
SII 20.40 0.00%
SJC 13.00 0.00%
SJE 25.00 +4.17%
SJM 0.90 0.00%
SJS 32.90 +5.45%
STL 1.10 +10.00%
STV 15.50 +1.31%
SVN 2.70 0.00%
TA9 15.50 +3.33%
TBT 0.80 -11.11%
TBX 9.00 0.00%
TCK 10.00 0.00%
TCR 3.40 0.00%
TEC 7.00 0.00%
THG 42.60 +2.90%
TKC 27.30 +0.37%
TLT 16.50 0.00%
TMW 15.00 0.00%
TNB 5.80 0.00%
TNI 6.65 +0.76%
TNM 4.80 +14.29%
TNY 8.00 0.00%
TRT 16.90 0.00%
TTC 18.60 0.00%
TTZ 3.30 -2.94%
TV1 18.40 0.00%
TV2 147.90 +1.30%
TV3 28.20 0.00%
TV4 13.40 -3.60%
TVA 32.50 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 9.30 -2.11%
UDC 3.76 +0.80%
UIC 34.55 0.00%
USC 10.50 0.00%
V11 0.30 0.00%
V12 15.00 0.00%
V15 0.40 0.00%
V21 14.50 0.00%
VC1 14.50 0.00%
VC2 15.80 +5.33%
VC3 17.70 -0.56%
VC5 1.10 0.00%
VC6 7.20 0.00%
VC7 18.20 -1.09%
VC9 14.00 0.00%
VCC 12.50 -1.57%
VCE 8.00 0.00%
VCG 26.70 +0.75%
VCS 227.00 0.00%
VCT 3.00 0.00%
VE1 9.60 +9.09%
VE2 10.50 0.00%
VE3 12.00 0.00%
VE9 4.70 0.00%
VES 1.10 0.00%
VGC 25.70 +2.39%
VGV 9.20 0.00%
VHL 60.00 +9.09%
VIT 17.10 -1.72%
VLB 28.50 0.00%
VNE 8.38 +0.72%
VTS 15.10 0.00%
VTV 16.00 0.00%
VVN 5.10 0.00%
VXB 14.00 -6.67%
X18 3.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

TTB: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6

VSD- 13/09/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6 số 90/2014/GCNCP-VSD-6 ngày 12/09/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho TCPH như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Trụ sở chính: Ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280 3844888 Fax: 0280 3844888 Vốn điều lệ: 355,699,850,000 đồng Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Mã chứng khoán: TTB Mã ISIN: VN000000TTB2 Sàn giao dịch: HNX Mệnh giá: 10,000 đồng Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Số lượng chứng khoán bổ sung: 3,869,985 cổ phiếu Giá trị chứng khoán bổ sung: 38,699,850,000 đồng Tổng số lượng chứng khoán: 42,569,985 cổ phiếu Tổng giá trị chứng khoán: 425,699,850,000 đồng Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm